Informácia k ROEP Vytlačiť

Informácia k ROEP – register obnovy evidencie pozemkov sa realizuje v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov


Dňa 2.3.2010 bola Katastrálnym úradom v Trenčíne Správou katastra Prievidza zriadená pre Obec Nedožery – Brezany komisia na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v tomto zložení:
predseda: Ing. Hanuska Silvester – zástupca za obec
členovia:  Ing. Fašáneková Zuzana – zástupca Správy katastra Prievidza
Ing. Kulich Ján – zástupca Obvodného pozemkového úradu
Paľo Jozef – zástupca Štátnej organizácie lesného hospodárstva
Martinková Dagmar – zástupca Slovenského pozemkového fondu
JUDr. Kramárová Mária – zástupca Obvodného úradu Trenčín
Ing. Šimo Ján – zástupca vlastníkov a užívateľov pozemkov

Úlohou komisie je:
- spolupráca so štátnymi orgánmi a účastníkmi konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahoch k nim pri príprave a organizačnom zabezpečení zostavenia registra
- zabezpečovanie a zhromažďovanie podkladov potrebných na zostavenie registra a rozhodnutia správneho orgánu podľa § 11 a 12 zákona
- prijíma, posudzuje a so stanoviskom predkladá správnemu orgánu na rozhodnutie návrhy účastníkov konania z titulu nadobudnutia vlastníctva vydržaním alebo na potvrdenie vlastníctva v prípade zistenia údajov odporujúcich skutočnostiam
- doručuje výpisy z návrhu registra účastníkom, ktorých miesto ich trvalého pobytu je známe
- prijíma námietky účastníkov konania proti návrhu registra v zákonom stanovenej lehote, posudzuje ich a spolu so svojim stanoviskom ich predkladá správnemu orgánu na rozhodnutie, zároveň s výsledkom riešenia námietky písomne oboznámi toho, kto námietku podal

Na úradnej tabuli obecného úradu bola dňa 2.3.2010 zverejnená verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim spolu s prehľadnou mapou k.ú. Nedožery a k.ú. Brezany.

Zhotoviteľom registra je Ing. Ján Predajniansky

Časový postup konania je nasledovný:
a/ predkladanie listín a spracovanie návrhu registra do 30 dní pred zverejnením
b/ zverejnenie registra a doručenie návrhu registra účastníkom konania – predpoklad 30.12.2012
c/ námietkové konanie / spracovanie námietok zhotoviteľom, rozhodnutie o námietkach /
d/ schválenie ROEP

Schválením ROEP budú všetky pozemky zapísané na LV v katastrálnej mape a zanikne pozemková kniha.


Ing. Hanuska Silvester
predseda komisie

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke