Všeobecne záväzné nariadenia 2008 Print

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii na nahliadnutie v úradných hodinách na chodbe obecného úradu alebo v kancelárii starostu obce.


2008

č.1 VZN o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Nedožery–Brezany
č.2

VZN o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole


č.3
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nedožery-Brezany pre r. 2009
č.4
VZN o dani za psa
č.5
VZN o  dani za ubytovanie
č.6
VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
č.7
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009
č.8
VZN o dani z nehnuteľností

 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke